FAQ

Får alla barn gå i en friskola?

Godkända friskolor är öppna för alla barn och ska i mån av plats ta emot alla barn som söker till skolan. Kötid och syskonförtur är exempel på godkända antagningsregler. En kommun har ibland rätt att neka en friskola bidrag för elev med omfattande behov av särskilt stöd. Om kommunen vägrar att ge extra stöd kan skolan säga nej till eleven.

Kostar det pengar att gå i en friskola?

Fristående grundskolor som får kommunala bidrag får inte ta ut några avgifter för utbildningen. De får inte heller ta ut andra avgifter som t.ex anmälningsavgifter eller avgifter för skolmåltider.

När kan byte från kommunal till friskola ske?

Byte kan ske vid valfri tidpunkt under läsåret i mån av plats och efter överenskommelse med friskolans ledning. Det går även att byta över kommungränserna.

Kan en friskola göra vinst?

Friskolornas intäkter kommer från de kommunala bidragen. Varje fristående skola måste förstås gå ihop ekonomiskt och ska helst ge ett litet överskott som kan återinvesteras i verksamheten. De flesta friskolor får slita hårt för att få ekonomin att gå ihop.

Hur kontrolleras friskolorna?

Skolverket genomför regelbundet tillsyn av friskolornas verksamhet och varje friskola är skyldig att göra kvalitetsredovisningar. Om Skolverket upptäcker missförhållanden kan de dra in tillståndet. Kommunen där skolan ligger har också rätt till insyn. Skolinspektionen genomförde 2017 en inspektion på Axonaskolan. Denna inspektion resulterade i ett beslut utan anmärkning. Mer om detta kan läsas via länkarna nedan:

  • Inspektion Axonaskolan HT 2017 Del 1. Länk.
  • Inspektion Axonaskolan HT 2017 Del 2. Länk.

Medför friskolor risk för ökad segregation?

När föräldrar väljer kommunal skola är det ofta närheten till bostaden som avgör. Segregation har därför i huvudsak ett samband med skolornas geografiska placering. Men vid val av friskola är det andra faktorer som avgör. Friskolor är ofta mångkulturella och motverkar segregation. Friskolor har i jämförelse med kommunala skolor fler barn med föräldrar födda utomlands och har en större andel ensamstående föräldrar.

Vad tycker föräldrar om friskolor?

I en undersökning bland föräldrar med barn i friskolor och kommunala skolor framkom att en majoritet av alla föräldrar tycker det är bra att kunna välja skola. De tycker att konkurrens är bra eftersom det gör att skolorna måste anpassa verksamheten efter föräldrars och barns behov. De skäl som föräldrar framför vid val av friskola är:

  • skolan har en speciell pedagogisk inriktning
  • undervisningen är bra
  • skolan passar barnets behov

Vad tycker lärare om friskolor?

Enligt en undersökning riktad till lärare i fristående skolor i hela Sverige är lärarna mer nöjda med att arbeta i friskolor än i kommunala skolor. I en jämförelse med kommunala skolor anser över hälften av lärarna att föräldrakontakten har förbättrats och 3 av 4 lärare anser att:

  • arbetsmiljön är bättre
  • deras inflytande har ökat
  • deras initiativ tas tillvara i en större utsträckning
  • de är mer nöjda med sin arbetsgivare